Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Навчальні посібники

Кириленко К. Модернізація викладання філософії як університетської науки (на прикладі освітнього досвіду КНУКіМ). Збірка наукових статей. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. 244 с.

Збірка наукових праць уміщує статті авторки в українських та зарубіжних виданнях та доповіді на конференціях, які були опубліковані у період від 2014 до 2022 року. В них обґрунтовується необхідність модернізації викладання філософії в сучасному закладі вищої освіти, висвітлюються напрацьовані в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ) шляхи оновлення навчального курсу «Філософія».

Збірка стане у пригоді науково–педагогічним працівникам, які викладають курс «Філософія» у ЗВО, зацікавить науковців, що досліджують методику викладання у вищій школі.

Кириленко К. Інноваційна культура Збірка наукових статей. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. 264 с.

Збірка наукових праць уміщує наукові публікації – статті, що були надруковані в українській науковій періодиці, та тези, оприлюднені в матеріалах всеукраїнських та міжнародних конференцій у період від 2015 та 2022 роками – у яких аналізуються проблеми творення інноваційної культури як характеристики особистості та форми сучасної культури. У додатках висвітлюється доробок акторки з формування інноваційного освітнього простору сучасного закладу вищої освіти на прикладі Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ).

Збірка стане у пригоді науково–педагогічним працівникам, які працюють у ЗВО, зацікавить науковців, що досліджують проблеми формування інноваційної культури.

Кириленко К. М. Інноваційна культура: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. 235 с.

Навчальний посібник «Інноваційна культура» висвітлює культурфілософське розуміння інноваційної культури як характеристики особистості та форми сучасної культури, репрезентує міждисциплінарний та мультидисциплінарний підхід автора до навчального курсу «Інноваційна культура». Особливістю посібника є його інтерактивність. Він зорієнтований на активізацію індивідуальної та самостійної роботи студентів; містить розграфлені місця, призначені для доопрацювання та доповнення ними навчального матеріалу.

Посібник є частиною навчально-методичного комплексу, розробленого автором для викладання навчального курсу «Інноваційна культура» в КНУКіМ. Навчальний потенціал посібника реалізується сповна із залученням цих матеріалів, водночас посібник може бути використаний у навчальному процесі самостійно.

Автор залучає до навчального процесу велику кількість європейських джерел з інноватики, менеджменту, літературу мотиваційного характеру останніх років; посібник містить чисельні посилання на навчальну, наукову, науково-популярну літературу, що має цифрову форму. Наявність посібника в цифровій формі уможливлює його якнайширше використання в умовах активного впровадження дистанційної освіти.

Посібник стане в пригоді студентам-магістрам КНУКіМ в опрацюванні матеріалів навчального курсу «Інноваційна культура». Навчальний посібник також адресований студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, усім, хто цікавиться інноватикою та культурфілософською проблематикою, прагне систематизації  та розширення горизонту власних знань.

Кириленко К. М. Філософія: основні теми та проблеми: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. 146 с.

Навчальний посібник репрезентує усталений в українській науковій спільноті підхід до вивчення «Філософії» як загальноосвітньої дисципліни. Теоретичну основу цього підходу формує єдність аксіологічної проблематики, що репрезентована базовими цінностями: Істина, Добро та Краса. У посібнику автор розглядає особливості філософії як науки та форми світогляду, висвітлює основні філософські теми та проблеми: онтологічні, антропологічні, історико-соціальні, гносеологічні, етичні та естетичні.

Посібник містить максимально структурований матеріал, який подається у вигляді схем та розгорнутих тез. Особливістю даного посібника є його зорієнтованість на індивідуальну та самостійну роботу студентів, із метою чого значна частина сторінок посібника відведена для доопрацювання та доповнення його матеріалів студентами.

Наприкінці висвітлення кожної теми дається невеликий термінологічний словник, який  визначає її понятійно-категоріальну базу.

Видання адресується студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться філософською проблематикою та прагне систематизації філософського знання. Посібник стане у нагоді студентам та викладачам у опрацюванні матеріалів курсу «Філософія» як непрофільної дисципліни у закладах вищої освіти різного рівня акредитації.

Людина – це…: інноваційний навчальний посібник / автор ідеї та упорядник К. Кириленко. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. 108 с., іл.

В книзі зібрані творчі роботи студентів різних факультетів Київського національного університету культури і мистецтв, що були створені ними під час вивчення курсу «Філософія». В своїх роботах студенти розмірковують над одвічним філософським питанням «Що таке людина: ким вона є і через які вищі цінності розкривається її сутність?». Формами філософської рефлексії молоді є есе, малюнки різних стилів та жанрів, колажі та аплікації. Посібник супроводжується репродукціями картин художників минулого і сьогодення, а також цитатами відомих філософів, що підібрані відповідно до тематики окремих розділів книги. Видання оформлене у стилістиці колажу, є результатом багаторічної співпраці кафедри філософії та кафедри графічного дизайну КНУКіМ, продовженням і вдосконаленням освітньо-видавничного досвіду, втіленого у книзі «Філософська абетка: арт-формат».

Книга є прикладом впровадження інноваційних технологій навчання та створення інноваційного освітнього середовища в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Видання адресоване студентам різних спеціальностей, що вивчають культурфілософську проблематику в рамках різних навчальних курсів гуманітарного спрямування: «Філософія», «Філософія мистецтв», «Історія культури», «Історія мистецтва», «Культурологія» та ін., студентам-графікам у якості навчальної літератури в рамках опанування ними курсів «Шрифт», «Дизайн-проектування», «Інноваційні технології у проектуванні» та ін. як інноваційний навчальний посібник, а також широкому колу читачів, яких хвилює світоглядна проблематика та цікавить творчий доробок сучасної української молоді.

Кириленко К., Кундеревич О., Бойко Л. Філософія культури. Словник / за заг. ред. К. Кириленко. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2018. 280 с.

Словник «Філософія культури» є енциклопедичним (саме такі словники через терміни пояснюють зміст та сутність понять, що цими термінами позначаються) та полі дисциплінарним (містить матеріал з різних галузей знань – філософії, філософії культури, філософії мистецтва, культурології, мистецтвознавства, релігієзнавства, інноваційного менеджменту, соціальних комунікацій тощо). Словник охоплює собою проблематику філософії культури як науки, а також висвітлює знакові для розвитку сучасної культури поняття суміжних наук. Видання містить у собі висвітлення 100 понять, які є репрезентативними у своїй цілісності для вивчення проблематики сучасної філософії культури.

Словник «Філософія культури» адресується студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, усім, хто зацікавлений проблематикою сучасної культури, явищами та процесами, що в ній відбуваються.

Кириленко К. М. Релігієзнавство: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2018. 288 с.

У навчальному посібник розкривається проблематика релігієзнавства в культурологічному контексті. Висвітлення положень релігій світу супроводжується наведенням цитат з їх священних текстів, використанням творів художньої літератури, залученням навчальної та наукової літератури. В посібнику проаналізовані останні статистичні дані вітчизняних та зарубіжних джерел. Книга містить додатки, у яких ключові теми структуровані та візуалізовані.

Видання адресується студентам закладів вищої освіти, які вивчають курс «Релігієзнавство» як самостійну дисципліну та знайомляться з його проблематикою під час вивчення інших гуманітарних дисциплін. Посібник стане у нагоді всім, хто цікавиться особливостями релігійного життя України та світу; кого релігія цікавить і як світогляд, і як явище світової культури, і як фактор крос-культурних комунікацій.

Філософська абетка. Арт-формат. Автор та упорядник К. Кириленко. Київ : КНУКіМ, 2016. 80 с., іл.

В книзі зібрані творчі роботи студентів Київського національного університету культури і мистецтв, що стали результатом вивчення ними курсу «Філософія». в них студенти розмірковують над смислобуттєвими проблемами шляхом обґрунтування філософських змістів, які вони змогли побачити в літерах. Кожна літера постає як сама філософська літера української абетки. (Українська абетка в книзі доповнена також деякими літерами інших алфавітів.) Книга оформлена малюнками студентів, особливе місце серед яких посідають роботи студентів спеціальності «графічний дизайн», а також ілюстраціями з графічної серії «Українська абетка» (1917 року), що стала творчим злетом відомого українського художника-графіка Георгія Нарбута. Книга розрахована на читачів різного віку, вона для тих, хто здатен побачити велике у малому, хто має віру в те, що істина існує і її варто шукати. 

Дане видання може стати в нагоді студентам-графікам при вивченні ними таких профільних дисциплін, як: «Шрифт», «Летерінг», «Історія мистецтв».

Арт-абетка / авт. ідеї та упоряд. К. Кириленко. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2016. 64 с. : іл.

Навчальне образотворче видання в якому зібрані графічні роботи студентів Кафедри графічного дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв та творчі пошуки студентів інших факультетів, що стали результатом вивчення ними курсу «Філософія». В них студенти розмірковують над смисложиттєвими проблемами шляхом обґрунтування філософських змістів, які вони змогли побачити в літерах. Графічна частина в альбомі представлена навчальним завданням з дисципліни «Проектна графіка» програмного розділу «Буква».

Видання призначене для студентів, викладачів та широкого загалу читачів.

Філософська абетка: креативно-інноваційний навчальний посібник. Київ : Агентство «Україна», 2015. 144 с.

В навчальному посібнику інноваційного типу, матеріал якого подано у формі словника, поєднуються наукові та культурологічні терміни, що вживаються в сучасній літературі, мас-медіа та в мовній практиці сучасної молодої людини. Стисла подача матеріалу, зорієнтована на «короткий метр», при збереженні його науковості та інформативності, полегшує користування виданням. Заслуговує на увагу також спосіб представлення матеріалу – терміни подані як окремі просторові локуси у стилістиці мінімалізму та яскравій кольоровій гамі.

Посібник може використовуватися у якості довідникової літератури та допоміжного навчального посібника у вивченні курсу філософії та дисциплін культурно-мистецького спрямування.

Ми у Facebook:

Контакти:

Адреса: м.Київ, вул. Коновальця, 36, каб. 919
Телефон: +38 (044) 529-24-85
e-mail: 
      
 
Карта (клацніть для збільшення)